Obchodní podmínky

Obchodní podmínky cestovní agentury GALILEO TOURS s.r.o.

 

1. Úvod
Cestovní agentura GALILEO TOURS s.r.o, IČO: 01570480, se sídlem Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 (dále jen Galileo tours) provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. U zájezdů je vždy na www stránce, kde lze zájezd objednat, uvedeno, která CK zájezd pořádá. I přes velmi častou aktualizaci volných míst, však Galileo tours v momentě objednávání zájezdu zákazníkem neví jistě, zda je daný zájezd volný či nikoli, protože mohl být v tu samou dobu vyprodán. Galileo tours si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze serveru.

2. Objednávky
Každý zákazník Galileo tours serveru si může nezávazně objednat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd nebo jen učinit nezávaznou poptávku nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky sám neučí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak Galileo tours rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí. Galileo tours si vyhrazuje právo odmítnout objednávky nebo poptávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné i bez odpovědi zákazníkovi. Učiněním objednávky nebo poptávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému Galileo tours (viz čl. X) a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Rezervace
Galileo tours i bez ověření zákazníka, pokud má objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu. Pro jednoho zákazníka má Galileo tours možnost provést pouze jednu rezervaci u jedné CK. Maximálně má Galileo tours možnost provést tři rezervace na jednoho zákazníka. V případě, že je rezervace neúspěšná, Galileo tours zákazníkovi potvrzuje neúspěšnou rezervaci elektronickou cestou (email). V případě že je rezervace úspěšná je zákazník informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (email), nelze-li ho na telefonním čísle zastihnout. Dále je zákazníkovi sděleno, do kdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu.

4. Cestovní smlouva
Návrh cestovní smlouvy Galileo tours vyplňuje a zasílá zákazníkovi po potvrzení rezervace a zájmu ze strany zákazníka. Návrh cestovní smlouvy je zasílán e-mailem nebo faxem dle možností zákazníka. S návrhem smlouvy Galileo tours zasílá pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku případně pouze doplatku. Nedílnou součástí každého návrhu cestovní smlouvy jsou i Všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře. Po obdržení návrhu smlouvy zákazník zkontroluje údaje, v něm uvedené, a do doby platnosti rezervace podepsanou smlouvu zašle zpět Galileo tours. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a Galileo tours není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/ Galileo tours ke stornování rezervace nebo zájezdu. Po úhradě Galileo tours zákazníkovi zasílá originály cestovní smlouvy poštou. Zákazník si jedno vyhotovení ponechá a ostatní odešle vyplněné a podepsané zpět na Galileo tours. Cestovní smlouva zaslaná e-mailem či faxem nebo uzavřená prostřednictvím www stránek Galileo tours má stejnou platnost jako originál.

5. Platba
Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdu Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem, probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu a jeden měsíc před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V některých případech CK požaduje splatnost doplatku už 65 dní před odjezdem, proto je třeba dodržet datum splatnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách dané CK a na cestovní smlouvě. V případě zájezdů Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem zákazník platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet Galileo tours, buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet Galileo tours v pobočce příslušné banky. Galileo tours nevystavuje žádné doklady o zaplacení. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. V případě, že zákazník zaplatí na účet příslušné CK, Galileo tours neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u CK odlišný od variabilního symbolu u Galileo tours). V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je Galileo tours oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.

6. Doklady k cestě

6.1. Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od Galileo tours nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Pokyny na cestu CK zasílají cca týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti. Galileo tours nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

6.2. Každý Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru. Každý Zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit Zákazník vždy sám ještě před vycestováním. Za případné neudělení víza nenese Galileo tours či CK žádnou odpovědnost.

6.3.  Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním Zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci.

7. Zájezdy na vyžádání
U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK. V takovém případě je Galileo tours oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ceny zájezdu ještě před jeho rezervací, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se zákazníkovi záloha vždy vrací v plné výši, pokud si však nevybere jiný zájezd.

8.Informace k zájezdu
Cena za 1. dítě na přistýlce platí vždy v doprovodu 2 dospělých osob. Cenu za 2. dítě na přistýlce zašleme na vyžádání (pokud není v kalkulaci uvedena). Dětské ceny platí pro děti, které v den návratu nedovrší uvedený věk. Základní cena za dospělou osobu platí za podmínky, že spolu cestují minimálně 2 dospělé osoby. Pokud není v kalkulaci uvedeno, na vyžádání také zašleme cenu pro 3. dospělou osobu na přistýlce, případně příplatek za jednolůžkový pokoj nebo cenu pro dítě v doprovodu pouze 1 dospělé osoby. Všechny zájezdy jsou řádně pojištěny proti úpadku cestovní kanceláře. Doklad o pojištění CK a všeobecné smluvní podmínky, kterými se pořádání zájezdu řídí, zasíláme zákazníkům s vyplněnou cestovní smlouvou.

9. Storno podmínky
Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. Galileo tours si sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle Galileo tours příslušnou cestovní smlouvu. V těchto případech hradí zákazník Galileo tours storno poplatek ve výši 100% ceny zájezdu.

10. Vracení přeplatků
Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak Galileo tours přeplatek zašle zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní.

11. Zákaznický systém
Součástí služeb Galileo tours je i bezplatné zasílání zvláštních nabídek a nabídek Last Minute pro zákazníky. Galileo tours si dále vyhrazuje právo nepravidelného zasílání nevyžádaných zpráv všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému Galileo tours.

12. Reklamace
Reklamace zájezdů od klientů zasílá Galileo tours k vyřízení pořádající CK. Galileo tours není dle smlouvy o prodeji zájezdů oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání příslušné CK. Galileo tours řeší reklamace pouze v případech, kdy nedošlo mezi zákazníkem a CK k uzavření cestovní smlouvy a nejedná se ani o jiný případ, na nějž se vztahují obchodní podmínky CK jako u zájezdů na vyžádání dle čl. VII.

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Osobní údaje návštěvníků serveru www.galileotours.cz jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky.

13.2. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru a Galileo tours. Poskytnuté údaje slouží pouze pro potřeby Galileo tours. Galileo tours upozorňuje zákazníky, že z důvodu zvyšování kvality svých služeb, jsou telefonní hovory nahrávány.  Společnost Galileo tours se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se Zákonem a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy Zákazníka.

13.3. Je-li mezi poskytnutými údaji elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany společnosti Galileo tours, a to k účelům dle článku 11. těchto Podmínek. Zákazník může tento souhlas odmítnout uvedením jednoduché poznámky „Nezasílat obchodní sdělení“ do části „Požadavek/přání klienta“ uvedené ve Smlouvě.

 

Tyto Podmínky jsou účinné od 12. března 2016